ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

សម្តេចតេជោ បានណែនាំថា គ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើបំពានច្បាប់យើងត្រូវយកប័ណ្ឌបើកបរមកកឹបចំណាំ ដើម្បីងាយស្រួយដឹងថា អ្នកល្មើសច្បាប់នោះខុសប៉ុន្មានដងហើយ ប្រសិនបើខុស៣ដង កឹប៣ដង ពេលនោះយើងនឹងកាត់សិទ្ធអ្នកបំពាននោះមិនអោយបើកបរទៀតទេ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា យើងត្រូវយកអ្នកល្មើសច្បាប់ចេញពីដងផ្លូវ ដើម្បីការពារជីវិតខ្លួនគាត់ទេ មិនមែនបំបាត់សិទ្ធអ្នកបើកបរនោះទេ។