ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច​ អះអាងថា ការធ្វើអធិការកិច្ចលើសេវាសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺជាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីកំណើនការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video