ព័ត៌មានថ្មីៗ

សង្គម

រដ្ឋមន្ត្រីប្រៃសណីយ៍ នឹងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីកែសម្រួលតម្លៃអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុន លិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់សាខា និងវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ភ្នាក់ងារ ឱ្យកាន់តែទាប និងមានសុពលភាពយូរជាងមុន

សង្គម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បរិស្ថាន៖ វិធានការអនុវត្តច្បាប់ ដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងជោគជ័យ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ

សង្គម

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមកទទួលយកសេវាពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាប់ពីបានពង្រឹង និងពង្រីកសេវាសុខាភិបាលនៅកៀតជិតនឹងផ្ទះ និងសហគមន៍

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video