ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ លើកទឹកចិត្តដល់កសិករឱ្យបង្កើនការដាំដុះបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងស្រុក

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video