ព័ត៌មានថ្មីៗ

សង្គម

រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជួបអនុរដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មរុស្សី ដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរ

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video