ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល​ ពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស សុខាភិបាល និងត្រូវគោរពក្រមសីលធ៌មវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលនីមួយៗ និងច្បាប់

ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្គមកិច្ច បង្កើតកម្មវិធី «សន្ទនាជាមួយបុរស» ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការរៀនសូត្រ ការស្រាវជ្រាវ ការបង្កើតថ្មី និងការធ្វើសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិត

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video