ព័ត៌មានជាតិ

ក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ក្នុងចំណោមនោះ មានពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ ដែលខ្លះពួកគាត់ មិនអាចធ្វើដំណើរដោយស្រួលមកបោះទេ តែពួកគាត់នៅតែបង្ហាញឆន្ទះជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត

image

ក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ក្នុងចំណោមនោះ មានពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ ដែលខ្លះពួកគាត់ មិនអាចធ្វើដំណើរដោយស្រួលមកបោះទេ តែពួកគាត់នៅតែបង្ហាញឆន្ទះជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត