ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមម៉ោង ១ រសៀលនេះ ខេត្ត ៧ ហើយដែលចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបានឡើងលើស 70 %

image

មកដល់ម៉ោង ១ រសៀលថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ នេះ ខេត្ត ៧ ហើយដែលចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបានឡើងលើស 70 % គឺរួមមាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (70,82%) កំពង់ស្ពឺ (75,45%) កំពត (72,25%) មណ្ឌលគិរី (73,02%) ស្វាយរៀង (72,53%) កែប (72,16%) និង ត្បូងឃ្មុំ (74,04%)។