ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនៅភ្នំពេញបើដាច់ភ្លើងសូមកុំឆ្ងល់ ព្រោះអគ្គីសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់នៅទីតាំងមួយចំនួន ពីថ្ងៃទី៣០សីហា ដល់ថ្ងៃទី០២ កញ្ញា

image

(ភ្នំពេញ) ៖ អគ្គីសនីកម្ពុជា បានជូនដំណឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីអុនវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខា រនានាមួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះពេលវេលា និងទីកន្លែង ដែលត្រូវផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គីសនីកម្ពុជា ដែលទើបផ្សព្វផ្សាយ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ៖

ព័ត៌មានទាក់ទង...