វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

កិច្ចពិភាក្សារវាងលោកខៀវ កូឡា និងលោកអាន ចន្ទ័ថ្លា ស្តីពីតម្លៃនៃការចាប់ផ្ដើម ដំណើរការជាប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានីតិកាលទី៦និងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦៖

image

សូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនា កិច្ចពិភាក្សារវាងលោកខៀវ កូឡា និងលោកអាន ចន្ទ័ថ្លា ស្តីពីតម្លៃនៃការចាប់ផ្ដើម ដំណើរការជាប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានីតិកាលទី៦និងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦៖