ព័ត៌មានជាតិ

តើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទ ត្រូវប្រតិបត្តិអ្វីខ្លះ នៅក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌ

image

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃបិណ្ឌ១ នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ, តើអ្វីជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ហើយតើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទ ត្រូវប្រតិបត្តិអ្វីខ្លះ នៅក្នុងពិធីបុណ្យដ៏ធំនេះ?
សូមទស្សនិកជន ទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ ពីលោក សន ពិសិដ្ឋ៖ព័ត៌មានទាក់ទង...