ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ តុលា ប្រេងសាំងធម្មតា ៤២០០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៤០០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ

image

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ តុលា ប្រេងសាំងធម្មតា ៤២០០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៤០០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ