ព័ត៌មានជាតិ

រយៈពេលពេញមួយខែតុលា មានមនុស្ស១៦៦នាក់ស្លាប់និង៤៧៧នាក់រងរបួស ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ

image

រយៈពេលពេញមួយខែតុលា មានមនុស្ស១៦៦នាក់ស្លាប់និង៤៧៧នាក់រងរបួស ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៍