ព័ត៌មានជាតិ

​គ.ជ.ប នឹងបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា

image

គ.ជ.ប នឹងបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា

ព័ត៌មានទាក់ទង...