វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

វីដេអូកិច្ចសម្ភាស៖ ឧកញ៉ា លីម ហេង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បង្ហាញពីផលអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លះ ៗលើការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សភា EU មកលើកម្ពុជា ​

image

វីដេអូកិច្ចសម្ភាស៖ ឧកញ៉ា លីម ហេង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បង្ហាញពីផលអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លះ ៗលើការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សភា EU មកលើកម្ពុជា ​
សម្របសម្រួល ដោយ លោក គន្ធ តារាវិឆ័យ


ព័ត៌មានទាក់ទង...