ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ២០០០០រៀលគំរូថ្មី ដើម្បីអបអរសាទព្រះរាជចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ

image

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ២០០០០រៀលគំរូថ្មី ដើម្បីអបអរសាទព្រះរាជចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ


ព័ត៌មានទាក់ទង...