វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មាន​វីដេអូ៖ បទវិភាគពីជំហានដ៏សំខាន់ នៅលើកំណាត់ផ្លូវកិច្ចចរចា ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិ រវាងចិន-អាស៊ាន នៅឆ្នាំ២០១៨នេះ

image

ព័ត៌មាន​វីដេអូ៖ បទវិភាគពីជំហានដ៏សំខាន់ នៅលើកំណាត់ផ្លូវកិច្ចចរចា ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិ រវាងចិន-អាស៊ាន នៅឆ្នាំ២០១៨នេះ
​រៀបចំដោយ លោក ខៀវ កូឡា៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...