ព័ត៌មានជាតិ

គ.ជ.ប ៖ ការបោះឆ្នោតនាខែកក្តដា មានការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​សរុប​ចំនួន ២២,៩៦៧ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​

image

គ.ជ.ប ៖ ការបោះឆ្នោតនាខែកក្តដា មានការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​សរុប​ចំនួន ២២,៩៦៧ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​