វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករចំនួន២៥០ហិកតនៅក្នុងឃុំតាប៉ុន ស្រុកសង្កែ បានរងនូវការខូចខាត

image

ព័ត៌មានទាក់ទង...