ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា៖ប្រកួត​កីឡា​ជាតិ​លើក​ទី​២ នឹងធ្វើឡើង ក្រោម​ប្រធានបទ "កីឡា​នាំ​មក​នូវ​សន្តិភាព និង​ការ​អភិវឌ្ឍ" ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​ឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨

image

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា៖ប្រកួត​កីឡា​ជាតិ​លើក​ទី​២ នឹងធ្វើឡើង ក្រោម​ប្រធានបទ "កីឡា​នាំ​មក​នូវ​សន្តិភាព និង​ការ​អភិវឌ្ឍ" ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​ឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨

ព័ត៌មានទាក់ទង...