វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន៖ ការយករូបភាពមួយសន្លឹកដើម្បីវាយតម្លៃសកម្មភាពទាំងស្រុងគឺជារឿងខុសឆ្គងណាស់

image

ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់របស់មហាជនទៅស្ត្រីម្នាក់នៅកន្លែងឆៀកឡានខេត្តសៀមរាបដែលលើកជើងចង្អុលស្លាកលេខឡាន នោះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពត៌មានថា ការយករូបភាពមួយសន្លឹកដើម្បីវាយតម្លៃសកម្មភាពទាំងស្រុងគឺជារឿងខុសឆ្គងណាស់។
លោក គិន ច័ន្ទពុទ្ធិ រាយការណ៍៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...