វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាកំពុងសម្លឹងមើល ឱកាសអភិវឌ្ឍន៏វិស័យត្បូងពេជ្រ និងគ្រឿងអលង្កា

imageកម្ពុជាកំពុងសម្លឹងមើល ឱកាសអភិវឌ្ឍន៏វិស័យត្បូងពេជ្រ និងគ្រឿងអលង្ការ។
អ្នកនាងណារិទ្ឋ ជំរាបជូនព័ត៌មាននេះសូមទស្សនាដូចតទៅ៖