ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ នៅក្រុងសិរីសោភ័ណ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧-១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

image

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ នៅក្រុងសិរីសោភ័ណ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧-១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨