វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

អត្ថប្រយោជន៍ និងបុណ្យកុសលដែលកើតចេញពីការធ្វើបុណ្យក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ

image


តើការធ្វើបុណ្យក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ មានអត្ថប្រយោជន៍ និងបុណ្យកុសលយ៉ាងណាខ្លះ?
លោក សន ពិសិដ្ឋ រាយការណ៍ ៖