ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧត្តុនិយម៖ ការធ្លាក់ភ្លៀងដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ អាចនឹងបង្កឱ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតំបន់មួយចំនួន

image


ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧត្តុនិយម៖ ការធ្លាក់ភ្លៀងដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ អាចនឹងបង្កឱ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតំបន់មួយចំនួន ខណៈដែលបាតុភូត រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅតែបន្តមានឥទិ្ធពលខ្លាំង​ ទាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ និងសប្តាហ៍ខាងមុខ

ព័ត៌មានទាក់ទង...