ព័ត៌មានជាតិ

​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា កម្ពុជានៅតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃលើសន្តិភាព ជាអទិភាពរបស់កម្ពុជា

image

​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា កម្ពុជានៅតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃលើសន្តិភាព ជាអទិភាពរបស់កម្ពុជា។