ព័ត៌មានជាតិ

ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ពីថ្ងៃទី២២​ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី០១​ ខែកកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សាំងធម្មតា ៤១៥០រៀលនិងម៉ាស៊ូត ៣៩៥០រៀល ក្នងមួយលីត្រ

image

ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ពីថ្ងៃទី២២​ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី០១​ ខែកកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សាំងធម្មតា ៤១៥០រៀលនិងម៉ាស៊ូត ៣៩៥០រៀល ក្នងមួយលីត្រ

ព័ត៌មានទាក់ទង...