ព័ត៌មានជាតិ

​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ យើងមានគម្រោងកសាងស្ពានបន្ថែមទៀត តាមរយៈជំនួយរបស់ចិន ដូចជាការកសាងស្ពានពីក្រចេះដើម្បីឆ្លងឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ធំ និងពីកំពង់ធំទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

image

​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ យើងមានគម្រោងកសាងស្ពានបន្ថែមទៀត តាមរយៈជំនួយរបស់ចិន ដូចជាការកសាងស្ពានពីក្រចេះដើម្បីឆ្លងឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ធំ និងពីកំពង់ធំទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ព័ត៌មានទាក់ទង...