ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ លោកតា ស៊ុច ទេសនាកំប្លែង ច្រៀងបទ ចាបយំល្វើយៗ ហើយព្រះសង្ឃមួយចំនួននាំគ្នាទេសនារឿងកំប្លែង, តើនេះជារឿងត្រឹមត្រូវឬទេ?​ ទោះបីមិនអាក្រក់អី តែមិនដឹងថាខុសឬអត់តាមសាសនា? យើងនឹងពិនិត្យមើលរឿងនេះ។

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ លោកតា ស៊ុច ទេសនាកំប្លែង ច្រៀងបទ ចាបយំល្វើយៗ ហើយព្រះសង្ឃមួយចំនួននាំគ្នាទេសនារឿងកំប្លែង, តើនេះជារឿងត្រឹមត្រូវឬទេ?​
ទោះបីមិនអាក្រក់អី តែមិនដឹងថាខុសឬអត់តាមសាសនា? យើងនឹងពិនិត្យមើលរឿងនេះ។

ព័ត៌មានទាក់ទង...