ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក បងប្អូនខ្មែរយើងគួរនាំគ្នាដើរលេងកម្សាន្តតំបន់ទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក ជួយដល់វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក ជួយដល់អ្នកបម្រើសេវាទេសចរណ៍ទទួលបានកម្រៃ ហើយក៏អាចឲ្យយើងបានយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិតាមប្រាសាទនានា តំបន់រមណីយដ្ឋាននានា

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក បងប្អូនខ្មែរយើងគួរនាំគ្នាដើរលេងកម្សាន្តតំបន់ទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក ជួយដល់វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក ជួយដល់អ្នកបម្រើសេវាទេសចរណ៍ទទួលបានកម្រៃ ហើយក៏អាចឲ្យយើងបានយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិតាមប្រាសាទនានា តំបន់រមណីយដ្ឋាននានា។