ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ យើងគាំទ្រចំពោះការនាំសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរទៅសម្តែងនៅក្រៅប្រទេស ប៉ុន្តែយើងការពារដាច់ខាតមិនឲ្យការសម្តែងនោះខុសទម្រង់សិល្បៈវប្បធម៌បុរាណនោះទេ

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ យើងគាំទ្រចំពោះការនាំសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរទៅសម្តែងនៅក្រៅប្រទេស ប៉ុន្តែយើងការពារដាច់ខាតមិនឲ្យការសម្តែងនោះខុសទម្រង់សិល្បៈវប្បធម៌បុរាណនោះទេ។

ព័ត៌មានទាក់ទង...