ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំអ្នកទទួលលេខតេចូល១១៥

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំអ្នកទទួលលេខតេចូល១១៥ ព្រោះសម្តេចបានមើលវីដេអូមួយដែលអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ១១៥នោះរុញឲ្យអ្នកតេនោះទាក់ទៅអ្នកផ្សេងវិញ ហើយក៏មិនស្គាល់ទីតាំងច្បាស់លាស់។ ហើយសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា អ្នកទទួលលេខ១១៥ ត្រូវចាត់ចែងទៅសង្រ្គោះភ្លាមៗ។