ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ មន្រ្តីរាជការយើងឡើងប្រាក់ខែទៀតហើយ ក្នុងនោះក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចូលឆ្នាំដូចរាល់ដង ដូច្នេះមិនមានប៉ះពាល់អ្វីដល់មន្រ្តីកម្ពុជាយើងដោយសារEBAនោះទេ

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ មន្រ្តីរាជការយើងឡើងប្រាក់ខែទៀតហើយ ក្នុងនោះក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចូលឆ្នាំដូចរាល់ដង ដូច្នេះមិនមានប៉ះពាល់អ្វីដល់មន្រ្តីកម្ពុជាយើងដោយសារEBAនោះទេ។

ព័ត៌មានទាក់ទង...