ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ

image

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសប្រាប់សាធារណជនអំពីស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយបង្ហាញថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ផ្អែកតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថា គុណភាពខ្យល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានកម្រិតល្អប្រសើរ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន៖

ព័ត៌មានទាក់ទង...