វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ទស្សនាសកម្មភាពដំរីដឹកសម្ភារបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី

image

ទស្សនាសកម្មភាពដំរីដឹកសម្ភារបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី


ព័ត៌មានទាក់ទង...