វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

DOCTOR COFFEE ទីតាំងល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងផឹកកាហ្វេ

image


ជាបន្តសូមតាមដានសេចកី្តរាយការណ៏របស់កញ្ញាគល់ គន្ធា ស្តីពីភោជនីយដ្ឋាន DOCTOR COFFEE បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញ ដល់សិស្សនិសិត្សនិងពលរដ្ឋកម្ពុជា ឱ្យចាប់អារម្មណ៏លើការអានសៀវភៅ តាមរយៈការនាំយកបណ្ណាល័យមកដាក់ នៅក្នុងហាងកាហ្វេតែម្តង ៖