វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមហ៊ុនសែលកាតនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជានៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩

image

ក្រុមហ៊ុនសែលកាតនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជានៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩


ព័ត៌មានទាក់ទង...