វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

កិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោមប្រធានបទ៖« ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ»

image

សូមលោកតាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ឡូវ នីកូ វឌ្ឍនា ប្រធានអង្គភាពផ្តល់បណ្ណបើកបរយានយន្ត រាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមប្រធានបទ៖ ស្តីពី «ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ» ៖