វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ភាពមមាញឹកនៅផ្សារអូរឫស្សីមុនថ្ងៃសែនក្បាលទឹក

image

សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញា សង់តា ស្តីពីភាពមមាញឹករបស់អាជីវករនិងអតិថិជន នៅផ្សារអូរឫស្សី ខណៈដែលថ្ងៃសែនក្បាលទឹកនឹងមកដល់នាពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខ៖