វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

បទយកការណ៍ស្តីពីបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

image

សូមទស្សនាបទយកការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបង ស្តីពី ផ្ទះសំណាញ់និងការផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖