វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

មតិ ជុំវិញការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបេឡារបបសន្តិសុខសង្គម

image

តើការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ហើយថា តើការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ បេឡារបបសន្តិសុខសង្គមជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះ? សូមទស្សនាចំណាប់អារម្មណ៏របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចតទៅ៖