វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ទស្សនៈពលរដ្ឋ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជុំវិញស្នាព្រះហស្ថព្រះបរមរតនៈកោដ្ឋ

image

ភ្នាក់ងារcnc ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះធ្វើទស្សនៈពលរដ្ឋ ជុំវិញស្នាព្រះហស្ថព្រះបរមរតនៈកោដ្ឋ

ជាបន្តសូមទស្សនាដូចតទៅ៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...