វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពី « យុវជននិងទីផ្សារការងារ»

image

សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងស្តីពី« យុវជននិងទីផ្សារការងារ»៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...