វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ទស្សនៈ ជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស និងសារសំខាន់ នៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា

image

ទស្សនៈមន្ត្រី និងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ ជុំវិញអត្ថន័យ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស និងសារសំខាន់ នៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា

ព័ត៌មាននេះ ជំរាបជូនដោយ លោក អោម ចែតច័ន្ទណារ៉ា៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...