វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ការអភិវឌ្ឍធនធាន មនុស្ស ត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយតក្តាសុខសន្តិភាព

image

អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍធនធាន មនុស្ស ក៏ដូចជាការ បណ្តុះបណ្តាលអប់រំនិងផ្តល់ចំណេះវិជ្ជាដល់ សិស្សានុសិស្ស គឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីកតក្តាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពបានឡើយ។
អ្នកស្រីឡាច សុគន្ធារី ជម្រាបជូនលោកអ្នក៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...