វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

បទយការណ៍៖ ការចងក្រងសហគមន៍កសិករនិងជំរុញកសិកម្មបែបទំនើប

image

សូមទស្សនាបទយការណ៍មួយស្តីពីការចូលរួមចំណែករបស់ក្រសួងកសិកម្មក្នុងការចងក្រងសហគមន៍ កសិករនិងការជំរុញកសិកម្មបែបទំនើប។
បទយកការណ៍នេះ រៀបចំដោយអ្នកនាង ភឹម រុនស៊ីណារ័ត្ន៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...