វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារ ក្រោមអាយុ២ឆ្នាំ

image

សេចក្តីរាយការណ៍ ពីខេត្តបាត់ដំបង ស្តីពីការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារ ក្រោមអាយុ២ឆ្នាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិត និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។