វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

កិច្ចសន្ទនាពិសេសស្ដីពី អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយលោក សំរឹទ្ធ ឯកសុវណ្ណនាយករងព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍​ CNC

imageកិច្ចសន្ទនាពិសេសស្ដីពី
«អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយលោក សំរឹទ្ធ ឯកសុវណ្ណ នាយករងព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍​ CNC ទទួលបន្ទុកជាប្រធាន CENTRAL DESK »។


ព័ត៌មានទាក់ទង...