វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

គតិអប់រំ ពីព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព «ទុក្ខខ្ញុំច្រើន »

image

គតិអប់រំ ពីព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព «ទុក្ខខ្ញុំច្រើន »


ព័ត៌មានទាក់ទង...