វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ជាន់ឡៅតឿផ្សារអូឫស្សីទាំងមូលនឹងត្រូវជួសជុល មិនមែនជួសជុលតែចំណុចដែលប្រេះស្រាំទេ

image


លោក ឌីយ៉ាម៉ង់ ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីផ្សារអូឫស្សី ស្តីពីអាជ្ញាធរផ្សារអូឫស្សី បានសម្រេចបើកកាដ្ឋានជួសជុល ជាន់ឡៅតឿផ្សារទាំងមូលតែម្តង ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អាជីវករ និងភ្ញៀវ ដែលចេញចូលទិញដូរទំនិញនៅផ្សារអូឬស្សី ៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...