វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ផ្សាយផ្ទាល់៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការឆ្លើយតបការការពារ និងការត្រៀមអន្តរាគមន៍លើការចម្លងជំងឺកូវីដ ១៩ នៅកម្ពុជា

image


ព័ត៌មានទាក់ទង...