វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

សិស្សជាប់បាក់ឌុបចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាហើយ ជាពិសេនៅភ្នំពេញ

image

សិស្សថ្នាក់១២ទាំងអស់ ដែលបានប្រលងជាប់បាក់ឌុប គឺពួកគេបានឆ្លងផុតមធ្យមសិក្សា ហើយត្រូវបន្ត ទៅឧត្តមសិក្សា ។ដោយមកដល់ពេលនេះ សិស្សទាំងនោះបានក្លាយខ្លួនជានិសិត្សដោយចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ នៅតាមមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យនានា ទៅតាមមុខជំនាញ ដែលពួកគេប៉ងប្រាថ្នាទុក។ លោក គង់ វណ្ណៈ ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ៖ព័ត៌មានទាក់ទង...