វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្កើនល្បឿនកែទម្រង់លើគ្រប់វិស័យនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

image

រាជរដ្ឋាភិបាលលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនល្បឿនកែទម្រង់លើគ្រប់វិស័យនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣០ ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម កម្រិតខ្ពស់ និងជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ លម្អិតយ៉ាងណានោះ អ្នកស្រីឡាច សុគន្ធាវី ជម្រាបជូនលោកអ្នក៖